venerdì, agosto 17, 2012

IL PASSATOR SCORTESE: "La profezia 4456° del profeta avariato Mariano VI"

Matteo, Messina, Denaro e i corleonesi. La siccagna, l’abbentu, la scomparsa, le comparse… storie

“ Quannu avvampa la siccagna
 e Minosse u’ cielu avvampa,
si Caligula e Minosso
 nni spurparu sino all’ossu
u paisi paru paru
cunsignatu fu a Dinaru.
Cu Bona paci di Binnuzzu
E Totò chi un’sarrimina,
cu  Luchinu sutta chiavi
la siccagna abbentu unnnavi
La calura  è ispiratrici di la genti ca s’incigna 
E  pinsaru  giustamenti di fintari 
la cunsigna di lichiavi ru Palazzu
a una facci di pupazzu.
c’assmighiava paru paru a
 Matteuzzu Missina e  Dinaru.
 Na lu tempu di Minchiuni Sbinturata Cunigghiuni

 Pi lu veru, u  tribunali,
lassa a genti tali e quali
e trasiri dà  nun piaci,
ma l’utenti  si da’ paci.
Quannu arriva la chiamata
statti sutta na’ balata.
Si t’arriva un pizzinu
Statti sutta lu to’tinu!
Passa China e Cala Iuncu
La tempista s’alluntana
Ca sciroccu e tramuntana
O’ tri Jorna o una simana!
Si s’arriva o’valunzuni
un ci sunnu chiu’ i primuni
certa genti nun s’ammisca
e sintenzi nuddu pisca.
La mafalda  sta distanti
“ Ti nni isti o’ valanzni!
Pi  mia si un gran minchiuni!
Ora tu l’aspitugghiari la matassa chi facisti,
Si  tu voi ti vinni a Pato
E ti cerchi un avvocato!
Na lu tempu di Minchiuni Sbinturata Cunigghiuni


Dopo u  tempu ru zu Cicciu
Fu Missina e fu Dinaru  
chi pi sorti  fu truvatu sutta
a un arbulu mutatu,
Ma era un’arvulu assai stranu
 picchi  Cicciu   muriu  coma a tanti
mentri era latitanti,
e pi un fattu veru  stranu
 nta li campagni di Castedduvitranu.
Na lu tempu di Minchiuni Sbinturata Cunigghiuni


Accussi pi provocari, chisti omini assai rari
pripararu un pupazzu
cu la facci ri Mattiu tali e quali …
cu l’occhiu sginciu, senza occhiali…
Paria a facci ri un carusu.
Poi ci ficiru un  pirtusu
 P’attaccallu tempu  un’ura
o’   cacellu  ra’Pretura
A Matteuzzu vulianu  cunsignari,
  chiavi, toppa e tribunali.
Na lu tempu di Minchiuni Sbinturata CunigghiuniTri li nomi e Tri Bunali
Tra  mgugni e funci longhi
Addumaru li cannili
E marciaru tempu un’ura
Da la chiazza   a la Pritura.

Li signuri allicchittati
tutti i fimmini pittati
e cu  bona   griffatura
tutti in marcia  a la Pritura

Sinnacati, cunsigghieri
 avvocati cu ’i mugghieri
Assissura cu la fascia,
c’era genti troppu tascia.
Consulenti………..sbirracchiuna,
fratacchiuna, parrineddi
 tutti nsemmula a marciari
pi sarvari u tribunali.
Cu  bancari senza nenti,
senza euri né palanchi
Divintati  attentu aTia
cunsulenti  pi la via.
ci mancavanu i pittiddi
chi se no avissi parutu
da la chiazza ru’ canali  
tali a quali a carnivali.


 Tutti nsemmula ammiscati
nta la marcia affiacculata
cu li toghi e i facci tisi
pi pigghiaricci li spisi?

 S’addimannava a lu guvernu ri un  tagghiari
chistu beddu  tribunali………chi se no….. finiva mali
 e cunsignavanu u paisi
a lu boss ru’ Trapanisi
rittu Alessiu pi’ l’amici e l’amici di l’amici
Nta lu tempu ri minchiuni sbinturata Cunigghiuni

Nun si fici la cunsigna
Forsi pi troppa vrigogna?
Ma ntallaria c’è marusu
Da Via Verdi a lu pirtusu

Poi vularu Timpulati
Rintra l’aula e pi li strati
Timpulati e pagnittuna
Tra li casci e li furcuna

Lu guvernu di li banchi
Nunci senti ri l’aricchi
Cunsignari vuoi un paisi a lu boss trapanisi?
Iu ti tagghiu e po’ si viri!!
Si trasemmu amma’ nisciri!

In Sicilia pi’ la ciacca si sarvaru
Calatajruni e Sciacca.
Tutti l’autri li chiureru.

Nun tabbattitri Animusa
Infiniti su i pirtusa
Nenti ancora aviti vistu!
Ma per ora Iu’ u nun  insistu!

Avvirà   abbentu la siccagna
C’è Cu  perdi e cu guaragna!
Oramai Lumia e l’Alfano hannu
 Cosi tra li manu
Fannu  visita a Binnuzzu a Totò
E a Luchinu pi viriri di pigghialli
Chinu chinu nppi  lu schinu!
Nun si pentinu è sicuru! Tempu persu!
Chiddi h’annu a testa rura
 Tu nun puoi ca carni mmanu e
Guardannuti  a  lu specchiu !
Fari cuci cuci o cani vecchiu!


Ora Vitu iu ta’ lassari
ci su troppi cosi i fari
Scusa pi Chista Profetata,
e pi sti facci ri balata
Nsonnu vaiu a lu scurtisi
chi se no’ ci appizzu i spisi.

 La puntata ti l’agghiornu
Casu mai quannu iu tornu
P’i cuntariti tali e quali  
la campagna littorali….
di l’aprili di chist’annu
quannu i vacchi nisceru a dannu.

E spireru Ciprianu.. Iannazzu   e  Lanza
Mensu a li dulura i’ panza.
Mentri Piu  ristò abbagliato di la tigna prominenti
di  Stefanellu u’ prisirenti.
Cosi boni nun   ni   viu .
E pirplessu restu anch’io
Nto cunsigghiu un canciò nenti,
Robertino  iecca paventi e Mirudda, tipu stranu,
 Nun si attrova pi una manu.
Si  cc i vai talia pi’ mia
puru rintra a sacristia
Chi po’ essiri ci sunnu  20 voti  chi
ri tunnu e tunnu,
  putevanu abbastari a Ciprianu p’appacchianari-Ora a vui tanti  saluti
 e guardativi i’ pirtusi.
O’ citati è sbinturata!  animusa e pastorizzata
Scusa chista profetata.
Iu pirora cca finivu,
 Poi però vi vegniu nsonnu accusi vi  l’agghiornu.
                    Fine della profezia 4456’     ……………il Profeta Avariato                                                         Fu così che Il profeta svanì lasciandosi dietro effluvi di zolfo e besciamella
Ma , tra tutti,  era quello che puzzava meno.

 ***
(NDA)
Il profeta Mariano VI° visse  a cavallo ( e sperava come l Conte Franco di morirci)  il periodo era quello  tra il  secondo e il  primo decennio
 del terzo Millennio.
Mariano  e era conosciuto dagli stoltici
come il “profeta a posteriori”.
Infatti,  unico nel suo genere.  profetava dopo che gli avvenimenti erano accaduti e  non si sbagliava quasi mai. “E che sono fesso disse un giorno a Vito – se profeto prima mi posso asbagliare”. Così profetava dopo.  In sanatoria.  Ma una volta  si sbagliò
Fu  nel periodo che nella storia di Cunigghiuni viene ricordato  come
“Evo dei rifardi”  intorno all’anno 2012 l’era in cui l’umanitaà  diceva
una cosa e se ne faceva un’altra.

Vate ispiratore del profeta avariato era Vito Cian Ci Min il cinese
Detto anche Vito da Rontello un ectoplasma demodè che in vita s’annacava
E  aveva avuto a suo dire “cazzi amari nell’85 ” ed ebbe un figlio nfame.

                                                          Alla prossima profetata
                                                               In Medium Ast Virtus! Et Amat, Amap, Amia e Ato  amu schirzatu!
                                               Scusate    Lo Scortese                                             Nessun commento: