mercoledì, luglio 13, 2011

Tempo di Festino: lettera aperta di Santa Rosalia ai palermitani

Santa Rosalia
Per il secondo anno, Muovi Palermo, in occasione del festino di Santa Rosalia, dedica una "littira" ai palermitani da parte della Santuzza. Lo scorso anno la stesura della lettera è stata affidata all'attore Salvo Piparo, quest'anno alla poetessa Lina la Mattina. Come sempre è stata scritta rigorosamente in lingua siciliana.
LITTRA APERTA DI SANTA RUSULIA A LI PALIRMITANI
Carissimi palirmitani,
a parti li 500 anni ca sula sula, nni stu pizzu di muntagna m’ammucciavu luntana di ‘mbrogghi, sangu, guerri... senza ca nuddu m’accanusceva...e siddu nun fussi statu pri la pesti, nuddu ancora m’accanuscissi! Ma oramai sunnu 387 anni ca mi facistivu Patruna di Palermu e siccomu mi chiamati a tutti l’ura e li minuti pri ogni cosa ca succedi... comu fussi ‘na parenti, una di famigghia... doppu tant’anni di stari curcata mi susivu pri sgrancari l’ossa camuluti di l’umitu di sta grutta... e scurdannumi d’essiri ‘na Santa, comu la fimmina curaggiusa ca fuvu un tempu, vi scrivu... ca sugnu stanca di sintirivi sempri lamintari. Sacciu già ca non a tutti farà piaciri sentiri ‘nzoccu haju a diri, e pri megghiu farimi ascutari ‘n sicilianu vi scrivu, d’accussì nuddu po’ diri: “iu nun lu capisciu lu talianu”!
Sugnu sicura ca mancu mmaginati la pena, e quantu mi doli lu cori, vidennu comu ‘n tanti siti ridutti: malati, arrabbiati, disoccupati, dispirati... certu, cu tuttu chiddu c’haviti a suppurtari, li vileni ca vi fannu manciari, li cazzicatummuli ca lu rituffu di certi pulitici, vinnuti a latri e dilinquenti di l’italicu putiri, vi custrincinu a fari pri tirari a campari... e comu si nun bastassi distrugginu Palermu, un tempu riggina di biddizzi, jardina e funtani, ‘ncurunata stati e mmernu di ciuri...di tutti amata, addisiata e ora, ridutta un cessu, china ‘nzinu a la vucca di fetu, surci, munnizza... latri e malacarni ca ogni strata e marciapiedi ‘ncrustaru di sangu nnuccenti, c’appiru puru lu curaggiu di prufanari la me’ casa, mittennu tanta brava genti cu li spaddi a lu muru e li scardi all’ugna... ca nenti nenti comu vostra Santa Prutittrici l‘aveva a mmalidiri, sdirrubbari di lu munti... ma sugnu ‘na Santa e puru ca nun lu fussi, nun pozzu fari “occhiu pri occhiu, denti pri denti chi muriu a fari allura, lu Cristu ‘n cruci, si mancu dumil’anni abbastaru p’apprenniri l’amuri? Sugnu ‘na Santa è veru, ma troppu firuta mi sentu... mai e po’ mai, avissi pinzatu di usari stu parrari, ma cu tuttu chiddu ch’aju vistu nna li seculi di sta muntagna, sugnu schifiata puru iu... e non sulu di tutti li straneri, li pulintuna ca nni disprezzanu...cu lu ‘ngannu d’ogni latu trasinu mettinu li pedi supra lu coddu, arrobbanu, stupranu, ammazzanu e cumannanu comu fussiru li patruna... ma sugnu schifiata puru di certi palirmitani, ca nun sannu lu duluri, lu dispiaciri chi dannu...comu m’affenninu quannu, aiutu vonnu e poi mi votanu li spaddi, jennusinni darreri a certi cani di bancata, ‘mbriacuna, drugati, ca s’accuntentanu d’ammuccunati e si vinninu l‘arma pri ‘na vippita, un caddozzu di sasizza, o sfinciuni...facennuli addivintari putenti, e po’ chiancinu si lamentanu ca nun ponnu manciari, nun hannu travagghiu e arrobbanu pri pagari debbiti! Ma pirchì nun tirati fora n’anticchia d’orgogliu, di curaggiu, pirchì a certi vacchigni ca futtinu dinaru e nenti fannu, nun ci tirati lu coddu comu a li gadduzzi, pirchì nun cacciati fora a pidati. sta genti, ‘ndigna di pistari la terra di la me’ Palermu...genti ca nun havi mancu lu curaggiu di vinìirimi appressu, ca penza di pigghiarimi pri fissa, facennumi la vela cu cocci di buttigghia o purtannumi li ballarini cubani cu lu culu di fora... scanciannu la me festa p’un tiatrinu...picca ci manca e imitannu patruna senza dignità, pruponnui puru a mia di fari lu bunga bunga a la marina! Iu pinzava ca doppu l’esempiu ca iu e tanti eroi siciliani hannu datu, p’addifenniri, fidi e libirtati v’avissiru abbbastatu pri ritruvari l’anticu curaggiu di lu fieru populu ca fici storia cu l’antichi vespiri e ‘nveci..oh Signuri! Quantu mi dispiaci d’essiri la patruna di ‘na cità ca si sta pirdennu comu rina a mari, di certu populu senza arma ne cori, quasi quasi mi veni lu dubbiu si certa genti veni a lu fistinu pri mia o la manciunaria, siddu prifirisci arraccumannarisi a mia o a li mafiusi.
‘Nzumma pri falla curta, vogghiu ‘nchiudiri sta littra dicennu: ca iu cu tuttu lu cori aiutu cu merita haju ancora lu putiri di fari qualchi miraculu, ma pri cert’uni nun c’è nenti di fari, puru lu Patreternu dssi ca si nun fannu pinitenza, nun si spogghianu di tuttu chiddu c’hannu arrubbatu a li poviri, nun la finiscinu cu varchi e ‘ntrallazzi...finirannu iddi comu sasizza supra la gradigghia, arrustuti a lu focu di lu ‘nfernu... passativi la manu pri lu pettu e viditi ca vi ‘mpinci...haju tortu a sintirimi punciuta...si però ascutati cunsigghi, turnati ad essiri, ginirusi e onesti, forsi si po’ ancora addumari lu lumi di la spiranza!!! Bon fistinu e bona saluti a tutti !
LA VOSTRA SANTA PATRUNA RUSULIA
pri manu, vuci e cori di Lina La Mattina

Nessun commento: