giovedì, maggio 14, 2015

Omaggio a Salvatore Carnevale

Salvatore Carnevale
Omaggio a Salvatore Carnevale, segretario della Camera del lavoro di Sciara, assassinato dalla mafia il 16 maggio 1955 (con la poesia di Ignazio Buttitta “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali”, cantata da Cicciu Busacca. (presentata in occasione del 2° Congresso Nazionale di Cultura Popolare del 1956). Carnevale sarà ricordato a Sciara nella giornata di sabato 16 maggio 2015.
"É arrivato il cantastorie Ciccio Busacca per farvi sentire il lamento per la morte di Turiddu Carnevali, il picciotto socialista ammazzato dalla mafia. Ammazzato, perché lottava per dare pane e lavoro, ai braccianti del suo paese, che non hanno un palmo di terra e vivono nella miseria. A Sciara si piange: la madre ha perduto l'unico figlio, i braccianti la bandiera di combattimento. Sentire, c'è da sentire in questo lamento: c'è il cuore spaccato dei poveri."


Ancilu era e non avia ali 
non era Santu e miraculi facia, 
ncelu acchianava senza cordi e scali 
e senza appidamenti nni scinnia; 
era l'amuri lu sò capitali 
e sta ricchizza a tutti la spartia: 
Turiddu Carnivali nnuminatu 
e comu Cristo muriu ammazzatu. 
Di nicu lu patruzzu un canusciu, 
appi la matri svinturata a latu 
campagna a lu duluri e a Iu piniu. 
e picca pani cu stenti sudatu; 
Cristu di ncelu lu binidiciu, 
ci dissi: "Figghiu, tu mori ammazzatu; 
a Sciara li patruna, armi ad dannati, 
ammazzanu a cu voli libertati". 
Turiddu avia li jorna cuntati 
Ma ncuntrava la morti e ci ridia, 
cà vidia li frati cunnannati 
sutta li pedi di la tirannia, 
li carni di travagghiu macinati 
supra lu cippo a faringi tumia, 
e suppurtari non putia l’abusu 
di lu baruni e di lu mafiusu. .
Arricugghiu li poveri, amurusu, 
li dorminterra, li facci a tridenti, 
li mangiapicca cu la ciatu chiusu; 
lu tribunali di li penitenti. 
E fici liga di sta carni e pusu 
Ed arma pi luttari a lu putenti 
nni du paisi esiliatu e scuru 
unni la storia avia truvatu un muru. 
Dissi a lu jurnateri; "Tu si nnuru, 
e la terra é vistuta a pompa magna; 
tu la zappi e ci sudi comu un mulu 
e si all’additta siccu na lasagna; 
veni la cota ed a corpu sicuru 
lu patroni li beni s’aggranfagna 
e tu chi fusti ogni matina all’antu 
grapi li manu ed arricogghi chiantu. 
Fatti curaggiu e non aviri scantu 
ca veni jornu e scinni lu Misia, 
lu sucialismu cu l’ali di mantu 
ca porta pani paci e puisia; 
veni si tu lu voi, si tu si santu, 
si si nimicu di la tirannia, 
s’abbrazzi chista fidi e chista scola 
ca duna amuri e l’omini cunsola. 
Lu socialismu ca la sò parola 
jsa di nterra l’òmini e l’acchiana, 
e scurri comu acqua di cannòla 
e unni arriva arrifrisca e sana 
e dici ca la carni non è sola 
e mancu è farina chi si scana: 
uguali tutti, travagghiu pi tutti, 
tu manci pani si lu sudi e scutti". 
Dissi a li jurnateri: "Nta li grutti, 
nda li tani dormiti e nda li staddi, 
siti comu li surci nte cunnutti, 
e v'addubbati di fasoli e taddi; 
Ottùviru vi lassa a labbra asciutti 
e Giugnu cu li debiti e li caddi, 
di l’alivi nn’aviti la gramagghia 
e di spichi la ristuccia e pagghia". 
Dissi: "La terra è di cu la travagghia, 
pigghiati li banneri e li zappuna!" 
E prima ancora chi spuntasse l’arba 
Ficiru conchi e scavaru fussuna: 
addivintò la terra na tuvagghia, 
viva, di carni comu na pirsuna; 
e sutta la russia di li banneri 
parsi un giganti ogni jurnateri. 
Currero lesti li carrubbineri 
Cu li scupetti nmanu e li catini; 
Turiddu ci gridò: "Jiti nn’arreri! 
cca non c’è latri, cca non c’è assassini, 
ci sunnu cca l’afflitti jurnateri 
ca mancu sangu hannu nta li vini: 
siddu circati latruna e briganti 
li truvati a palazzo cu l’amanti". 
Lu marasciallu fici un passu nn'avanti, 
dissi: "La liggi, chistu un lu cunsenti". 
Turiddu ci rispusi senza scanti: 
"Chista è la liggi di li priputenti, 
ma c’è na liggi chi nun sbagghia e menti 
e dici: pani a li panzi vacanti, 
robbi a li nudi, acqua a l’assitati 
e a cu travagghia onuri e libertati!". La mafia pinsava a scupittati; 
sta liggi non garbava a li patruna, 
eranu comu li cani arraggiati 
cu li denti azzeccati nte garruna. 
Poviri jurnateri sfurtunati 
ca l’aviti di ncorru a muzzicuna! 
Turiddu si guardava di dd’armali 
e stava all’erta si vidia sipali. (1) 
Na sira turnò dintra senza ali 
l'occhi luntanu e li pinseri puru: 
"Mancia figghiuzzu miu, cori liali..." 
ma lu guardau, e si lu vitti scuru: 
"Figghiu, tu nun mi pari naturali". 
E cu na manu s'appujò a lu muru. 
"Matri", dissi Turiddu e la guardò: 
"mi sentu bonu", e la testa calau. 

Commento:
"Quella è stata l’ultima volta che Turiddu era stato minacciato, dico l'ultima volta perché l'avevano minacciato centinaia di volte. Turiddu, gli dicevano, chi si mette contro i padroni può fare una brutta fine: può capitargli una disgrazia, capisci? una disgrazia! Turiddu quella sera si era ritirato in casa con la minaccia di morte ancora incisa nel cervello. La madre l'ha capito"

"Figghiu, cu fui t'amminazzau? 
sugnu tò matri un m’ammucciari nenti." 
"Matri, vinni lu jornu"; e suspirau; 
"A Cristu l’ammazzaru e fu nnuccenti!" 
"Figghiu lu cori miu assincupatu, 
mi ci chiantasti tri spati pungenti!". 
Genti ca siti cca, faciti vuci: 
dda matri si lu vitti mortu ncruci. 

Commento:
"Fu un presentimento. L'indomani mattina mentre Turiddu andava a lavorare i mafiosi gli hanno sparato in faccia cinque colpi di lupara. Non si dimentica quella mattina: 16 maggio 1955."

Sidici maju, l’arba ncelu luci, 
e lu casteddu àutu di Sciara 
tagliava lu mari chi straluci 
comu n’artaru supra di na vara; 
e fra mari e casteddu na gran cruci 
si vitti dda matina all’aria chiara, 
sutta la cruci un mortu, e cu l’aceddi 
lu chiantu ruttu di li puvireddi. 
Gridava, "figghiu!" pi strati e vaneddi 
la strangusciata matri chi curria 
pi la trazzera a stramazzamareddi, 
un fasciu di sarmenti chi camia 
dintra d’un furnu e ventu a li spurteddi: 
"Curriti tutti a chianciri cu mia! 
Puvireddi, nisciti di li tani, 
morsi ammazzatu pi lu vostru pani!" 

Commento:
"Ma quando la madre arriva sul posto dov'è ucciso il figlio, i carabinieri la fermano."

"Carrubbineri, si si cristiano, 
non mi tuccari, levati di ddocu: 
non vidi ca su' torci li me manu 
e addumu comu pruvuli a lu focu: 
chistu è me figghiu, vattinni luntanu, 
quantu lu chianciu e lu duluri sfogu, 
quantu ci sciogghiu dda palumma bianca 
c'havi dintra lu pettu a manu manca. 
Carrubbineri, si si cristianu 
nun vidi ca di sagu e tuttu chinu, 
fammi ncugnari ca ci levu chianu 
sta petra c’havi misa pi cuscinu; 
sutta la facci ci mettu sti manu 
supra lu pettu stu cori vicinu, 
e cu lu chiantu li firiti sanu 
prima c'agghiorna dumani matinu. 
Prima c'agghiorna trovu l’assassinu 
e ci scippu lu cori cu sti manu, 
lu portu strascinannu a lu parrinu: 
sunati li campani, sagristanu! 
Me figghiu avia lu sangu d’oru finu 
E chistu è pisciu di pantanu 
chiamatici na tigri pi bicchino 
la fossa ci la scavu cu sti manu. 

Commento:
"Sembra impazzita, la madre; ma all’odio e alla vendetta si sovrappone l'amore."

Figghiu chi dicu? La testa mi sguazza, 
ah, si non fussi pi la fidi mia, 
lu sucialismu chi grapi li vrazza 
e mi duna la spranza e la valia; 
mi lu nzignasti e mi tinevi mbrazza 
ed io supra li mani ti ciancia, 
tu m'asciugavi cu lu muccaturi 
io mi sintia moriri d’amuri. 
Tu mi parravi comu un cunfissuri 
io ti parrava comu pinitenti, 
ora disfatta pi tantu duluri 
ci duggnu vuci a li cummannamenti: 
pozza muriri di lu stissu amuri, 
pozza muriri cu sti sintimenti. 
Figghiu, ti l’arrubbavu la bannera, 
matri ti suggniu e cumpagna sincera!". 
Sidici maju, l’arba ncelu luci 
e lu casteddu àutu di Sciara 
tagliava lu mari chi straluci 
comu n’artaru supra di na vara; 
e fra mari e casteddu na gran cruci 
si vitti dda matina all’aria chiara, 
sutta la cruci un mortu, e cu l’aceddi 
lu chianti ruttu di li puvireddi. 


Cicciu Busacca

Nessun commento: